Kwaliteit

Kwaliteit is van groot belang voor goede hulpverlening.

Kwaliteitskeurmerk
Aangezien kwaliteit een van de kernwaarden van PSY Drechtsteden is, streven wij altijd naar verbetering. Sinds 2018 zijn wij dan ook in het bezit van een kwaliteitskeurmerk; in 2018 het HKZ keurmerk, vanaf 2019 het ISO keurmerk.

Kwaliteitsstatuut
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen Generalistische Basis-GGZ en Gespecialiseerde-GGZ binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Klik op de link voor ons kwaliteitsstatuut en de algemene voorwaarden.

Kwaliteitsmeting (ROM)
Om de kwaliteit van zorg te meten en behandelingen te kunnen evalueren, wordt gebruik gemaakt van ROM (Routine Outcome Monitoring). Dit houdt in dat aan het begin en aan het einde van de behandeling gestandaardiseerd digitaal onderzoek wordt gedaan naar klachten. Bij langere behandelingen kunnen ook tussentijdse metingen gedaan worden. Deze gegevens worden aangeleverd aan de SBG (Stichting Benchmark GGZ). Dit is tevens een eis van de meeste zorgverzekeraars. PSY Drechtsteden maakt daarbij gebruik van gevalideerde onderzoeksinstrumenten, die ook bijdragen aan de diagnostiek.

Tevredenheidsmeting
PSY Drechtsteden vindt zowel patiënttevredenheid als tevredenheid van verwijzers erg belangrijk. Daartoe wordt zowel structureel als steekproefsgewijs gevraagd om vragenlijsten in te vullen over de verschillende facetten van de behandeling.

Klachten en geschillen
Hoewel PSY Drechtsteden de tevredenheid van patiënten (en eventueel familie) hoog in het vaandel heeft staan, kan het toch gebeuren dat iemand niet tevreden is. Wanneer er opmerkingen of klachten over de behandeling bestaan, is het belangrijk dat dit direct en open wordt besproken met de betrokkene(n). Mogelijk biedt dit een oplossing of kan een eventueel misverstand worden rechtgezet. Als dit geen oplossing brengt, kan er door middel van een e-mail naar info@psydrechtsteden.nl contact worden opgenomen voor het invullen van een klachtenformulier. Wanneer er vervolgens ook na bemiddeling geen oplossing wordt gevonden, kunnen eventueel overblijvende klachten worden voorgelegd aan een onafhankelijke geschillencommissie.

Cliëntenraad
Voor goede zorg is de mening van patiënten van groot belang. Een cliëntenraad kan daarbij een rol spelen, omdat zij gevraagd en ongevraagd het bestuur kan adviseren. PSY Drechtsteden heeft de intentie een cliëntenraad op te richten. Het doel is om wensen, suggesties en opmerkingen vanuit de belangen van patiënten te behartigen. Een cliëntenraad bestaat meestal uit enkele leden die een band hebben met de geestelijke gezondheidszorg. Veelal zijn dit patiënten, ex-patiënten, mantelzorgers of betrokkenen. Een cliëntenraad is ontvankelijk voor suggesties van andere patiënten, vergadert een aantal maal per jaar en brengt verslag uit aan het bestuur. Bekijk de vacature voor aanvullende informatie.