Privacy statement

Uiteraard hebben wij privacy als hoogste prioriteit en zal er in alle gevallen uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens omgegaan worden. Over het omgaan met persoonsgegevens zijn regels vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit privacy statement vindt u informatie over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.

I. Wat zijn persoonsgegevens?

Als u zich bij ons aanmeldt voor een intake of een behandeling vragen wij u om persoonsgegevens, zoals uw naam, geboortedatum, adres en Burgerservicenummer (BSN). Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie die herleidbaar is tot een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zoals informatie over psychische klachten en verzekeringsgegevens. Ook als u reageert op een vacature ontvangen wij van u persoonsgegevens. Het verzamelen, bewaren en gebruiken van uw gegevens noemen we het ‘verwerken’ van uw persoonsgegevens.

II. Waarvoor verwerken we persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die we van u ontvangen hebben we nodig om aan u de door u verzochte dienstverlening of zorg te kunnen bieden, om ons te verantwoorden ten aanzien van de inhoud van de zorg (Inspectie voor de Gezondheidszorg en de kosten (declaraties) aan u, zorgverzekeraar en/of gemeente).

III. Hoe verwerken we persoonsgegevens?

PSY Drechtsteden houdt voor iedere cliënt een elektronisch cliëntendossier bij. Medewerkers registreren hierin systematisch iedere cliëntgebonden activiteit en andere gegevens die van belang zijn voor zowel goede en veilige hulpverlening/zorg en advies als voor de verantwoording en toetsbaarheid van het (medisch) handelen en voor financiële verantwoording. Uw aanmeldgegevens, welke via de website worden aangeleverd, worden versleuteld verzonden en gekoppeld aan het elektronisch cliëntendossier. Er wordt toegezien op technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om deze koppeling en uw elektronisch dossier te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging en vernietiging. Behalve voor wettelijke verplichtingen deelt PSY Drechtsteden geen cliëntgegevens met derden, tenzij er expliciete en specifieke schriftelijke toestemming is van de cliënt. Voor uitzonderingen zal PSY Drechtsteden zich houden aan de Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens van het KNMG.

In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken moet worden, zoals bij suïcidegevaar of vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld, wordt gehandeld conform de richtlijnen van de beroepsgroep en wettelijke regelingen, zoals de Wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Gegevens welke aan derden dienen te worden aangeleverd ten behoeve van het bewaken van kwaliteit worden alleen aangeleverd indien niet herleidbaar naar personen. In geval van gegevensverstrekking ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek is toestemming van de cliënt vereist, tenzij het niet-herleidbare gegevens betreft.

IV. Hoe lang worden uw persoonsgegevens door ons bewaard?

In ons cliëntenregistratie systeem wordt de bewaartermijn toegepast die we verplicht zijn op grond van een wettelijk voorschrift. Het medisch dossier wordt bewaard conform de wettelijke termijn van 15 jaar, of zoveel langer voor zover uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.

V. Wijziging en verwijdering van uw gegevens

Een cliënt heeft, binnen de termijn van wettelijke bewaarplicht, recht op inzage en op een afschrift van zijn of haar dossier. Deze kan hierom verzoeken bij de cliëntbeheerder of het secretariaat. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betreffende cliënt zelf wordt gedaan, vragen wij om een kopie van het identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we om in deze kopie de pasfoto en het Burgerservicenummer zwart te maken. Dit ter bescherming van de privacy. PSY Drechtsteden zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek reageren. Verder heeft de client, krachtens de wet, recht op correctie indien opgenomen feitelijke gegevens niet kloppen. Tenslotte kan cliënt een verzoek tot vernietiging van het dossier indienen. De organisatie kan dit laatste met redenen omkleed weigeren, wanneer er sprake is van een gerechtvaardigd belang. Ook in het geval dat een verzoek tot vernietiging van een dossier wordt ingediend, zal een minimum aantal gegevens echter bewaard moeten blijven.

VI. Uw toestemming?

In een behandelovereenkomst (zie hier versie Volwassenen / versie Kinder & Jeugd), welke voorafgaand aan de intake ondertekend dient te worden, wordt onder andere gevraagd om toestemming voor correspondentie met de huisarts, alsmede voor het uitwisselen van informatie met de eigen zorgverzekeraar, indien deze daar om vraagt. Alle overige correspondentie met derden zal alleen plaatsvinden indien dit vanuit de behandeling gewenst is en uitsluitend wanneer (ouder(s)/verzorger(s)/voogd van) cliënt daar schriftelijk toestemming voor heeft/hebben verleend.

Kinder & Jeugd

Voor kinderen tot 16 jaar moeten in principe beide ouders toestemming geven alvorens met behandeling gestart kan worden. Jongeren van 16 tot 18 jaar kunnen echter bezwaar maken tegen de betrokkenheid van (één van) de ouders.

Gegevens met betrekking tot een sollicitatie worden na een sollicitatieprocedure en/of een reactie onzerzijds alleen bewaard met toestemming.