PSY Drechtsteden

Kwaliteit

Patiëntendossier
In ieder patiëntendossier zijn alle gegevens opgenomen, die betrekking hebben op de behandeling van de betreffende patiënt. Patiënten die in behandeling zijn (geweest), kunnen op verzoek en in overleg met de behandelaar, het eigen dossier inzien. Ook is het mogelijk om kopieën te ontvangen van (delen van) het eigen dossier. Een verzoek wordt ingewilligd, tenzij dit bijvoorbeeld de privacy van anderen schendt. Houdt u er rekening mee dat PSY Drechtsteden genoodzaakt is de kosten hiervoor in rekening te brengen.

ROM
Om de kwaliteit van zorg te meten en behandelingen te kunnen evalueren, wordt gebruik gemaakt van ROM (Routine Outcome Monitoring). Dit houdt in dat aan het begin en aan het eind van de behandeling gestandaardiseerd digitaal onderzoek wordt gedaan naar klachten. Bij langere behandelingen kunnen ook tussentijdse metingen gedaan worden. Deze gegevens worden aangeleverd aan de SBG (Stichting Benchmark GGZ). Dit is tevens een eis van de meeste zorgverzekeraars. PSY Drechtsteden maakt daarbij gebruik van gevalideerde onderzoeksinstrumenten, die ook bijdragen aan de diagnostiek.

Tevredenheid
PSY Drechtsteden vindt zowel patiënttevredenheid als tevredenheid van verwijzers erg belangrijk. Daartoe wordt zowel structureel als steekproefsgewijs gevraagd om vragenlijsten in te vullen over de verschillende facetten van de behandeling.

Klachten
PSY Drechtsteden vindt het belangrijk dat patiënten (en evt. familie) tevreden zijn. Toch kan het gebeuren dat iemand niet tevreden is. Wanneer er klachten of opmerkingen over de behandeling bestaan, is het belangrijk dat dit direct en open besproken wordt met de betrokkene(n). Mogelijk biedt dit een oplossing of kan een eventueel misverstand worden rechtgezet. Als dit geen oplossing brengt, kan er door middel van een e-mail naar info@psydrechtsteden.nl contact worden opgenomen voor bemiddeling. Het is mogelijk dat ook door bemiddeling geen oplossing wordt gevonden. Eventueel overblijvende klachten kunnen worden voorgelegd aan een onafhankelijke klachtencommissie.

Cliëntenraad
Voor een goede zorg is de mening van patiënten van groot belang. Een cliëntenraad kan daarbij een rol spelen, omdat zij gevraagd en ongevraagd het bestuur kan adviseren. PSY Drechtsteden heeft de intentie een cliëntenraad op te richten. Het doel is om wensen, suggesties en opmerkingen vanuit de belangen van patiënten te behartigen. Een cliëntenraad bestaat meestal uit enkele leden die een band hebben met de geestelijke gezondheidszorg. Veelal zijn dit patiënten, ex-patiënten, mantelzorgers of betrokkenen. Een cliëntenraad is ontvankelijk voor suggesties van andere patiënten, vergadert een aantal maal per jaar en brengt verslag uit aan het bestuur. Kijk voor aanvullende informatie op onze pagina met vacatures.

Kwaliteitsstatuut
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van 'geneeskundige GGZ', dat wil zeggen Generalistische Basis-GGZ en Gespecialiseerde-GGZ binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Klik op de link voor ons kwaliteitsstatuut en de algemene leveringsvoorwaarden.